ઓનલાઈન જમીન માપણી

ઓનલાઈન જમીન માપણી i Mojani IORA Gujarat Jamin Mapani – Land Measurement Gujarat Online Application 2024

IORA Online Jamin Mapani Land survey service On IORA Portal @ Land Measurement Gujarat. Hello, Welcome to Edumateril. iMojani jamin Mapani (Land Measurements) Gujarat | iora.gujarat.gov.in/ iora portal.

ગુજરાત સરકારે IORA Online Jamin Mapani નામનો પોર્ટલ શરૂ કર્યો છે, જેના દ્વારા ગુજરાતની જમીનના રેકોર્ડ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આજે અમે તમને આઇઓઆરએ (Online Jamin Mapani) પોર્ટલ વિશે માહિતી આપીશું.આ પોર્ટલની સહાયથી, તમે તમારી જમીનની માહિતી ફક્ત થોડી સેકંડમાં તપાસ કરી શકો છો. જેમ તમે જાણો છો, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ બહુવિધ સેવાઓનું એક ડેસ્ક છે. તેથી, ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા, તમે તમારા જમીનના રેકોર્ડોને પણ ચકાસી શકો છો.

anyror | iora Gujarat gov in online apply apk | anyror rural land record anyror Gujarat gov in | digital Gujarat | iora full form | iora index | iora online application | iroa ॥ જમીન નોધણી  ઓનલાઇન જમીન નોધણી  ઓનલાઇન વારસાઇ હક

IORA Gujarat Jamin Mapani Previously, one had to apply for offline DILR (District Inspector Land Record) office for land survey. Now, the government should measure this work online within the stipulated time frame so that millions of farmers in the state will directly benefit.Measurement can be done in two ways (days after payment receipt) IORA Gujarat Jamin Mapani

Simple measurement (which will be disposed of in 60 days)

Urgent measurement (which will be disposed of in 30 days)

Consent sheet of area, quadrant, etc. in the measurement of shareholder’s share which has to be printed on the affidavit generated in the system and notarized and uploaded on the portal. Fees for those who do not upload will be forfeited.

The measuring fee for each application will be generated from the system on the online iORA portal. Which will have to be paid online.

Important Links IORA Gujarat Jamin Mapani

 • First go to i-ORA portal https://iora.gujarat.gov.in/ of the Department of Consumer Affairs to make a new application.
 • “Click on” ONLINE APPLICATIONS “in the menu on the main page of the i-ORA Portal, or click on the one you want to apply to from the different killings mentioned on the main page.
 • Select the application and type of application.
 • Select the District, taluka and village to apply to the district, district and district survey numbers. Note: – If there is more than one surveyor, apply for the survey number separately.
 • Enter the applicant’s mobile number and – mail.
 • Read the SynchPassword code displayed on the screen and enter it in the following textbox.
 • If you do not read the captcha code, click on “Refresh Code” so that the new captcha code appears on the screen.
 • After entering the captcha code, click on “Generate OTP”. Generating OTP will provide different verification code to the applicant’s mobile number and – mail.
 • Enter the mobile number and – the different verification code found on the mail – by typing in the checkboxes next to ‘Mail’ and click “Submit”.
 • Click Click “Submit” followed by the prompt to fill in the application details.
 • Enter the exact details of the application.

Post a Comment